Prihlásenie do súťaže

Vivamus non augue mauris amet
10. decembra 2015

Prihlásenie do súťaže

test test


- na posielanie môžte využiť službu MyAirBridge.com alebo WeTransfer.com

Súhlas so súťažnými podmienkami*

Dátum uzávierky súťaže : 15.01.2018, 23:59
Dátum vyhodnotenia súťaže : 01.02.2018
Dátum odovzdania ceny : do 01.03.2018

Do súťaže budú zaradené len diela jednoznačne spĺňajúce nasledujúce podmienky:
• súťažné dielo nesmie porušovať alebo nabádať k porušovaniu akýchkoľvek právnych predpisov alebo právom chránených záujmov tretích osôb,
• súťažné dielo nesmie obsahovať akékoľvek hanlivé, rasistické, sexuálne výrazy alebo akékoľvek výrazy porušujúce morálku alebo občianske spolunažívanie,
• súťažné dielo musí byť v súlade s dobrými mravmi a nesmie neoprávnene zasahovať do práv a právom chránených záujmov tretích osôb,
Do súťaže nebudú zaradené diela, ktoré nebudú okrajovo alebo čiastočne spĺňať stanovené podmienky súťaže, alebo ktoré odoslali osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži. Usporiadateľ má súčasne právo nezaradiť do súťaže alebo zo súťaže vyradiť také súťažné dielo, ktorého následným šírením by mohol ohroziť alebo porušiť jemu uložené právne alebo zmluvné povinnosti, alebo ktorého šírenie by bolo v rozpore so záujmami usporiadateľa.
V súťaži budú akceptované iba práce, ktore boli odovzdané vo formátoch uvedených v propozíciách, a to :
• projekt Adobe Illustrator, jpeg, png+alpha
Do súťaže nebudú zaradené alebo budú vyradené tie súťažné diela, ktoré:
• nespĺňajú podmienky stanovené týmito pravidlami súťaže,
• vytvorila osoba, ktorá nedala súťažiacemu súhlas s použitím v rámci tejto súťaže,
• odporujú dobrým mravom,
• inak nezodpovedajú podmienkam súťaže a týmto pravidlám.
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo konečného posúdenia odoslaných súťažných diel.
Výherca má nárok na :
• Jednu letenku pre dospelú osobu v ekonomickej triede do zvolenej destinácie
• Zľavu na druhú letenku (1kus) na ten istý let ktorý získal v súťaži, a to 20% na lety spoločnosťou WizzAir a 25% na lety spoločnosťou Ryanair
• Zabezpečenie ubytovania prostredníctvom projektu precestuj, ktoré si však hrádí z vlastných nákladov
• Na darovanie letenky, avšak túto skutočnosť musí oznámiť organizátorovi najneskôr do 7 dní od vyhlásenia výsledkov. Inak bude letenka neprenosná.

Výherca nemá nárok na
• Výber dátumu letu a dĺžku pobytu ( dĺžka pobytu v cieľovej krajine je spravidla 4 dni, ale môže sa pohybovať v závislosti od letovej a organizačnej dostupnosti )
• Výber miesta v lietadle
• Výber leteckej spoločnosti a letiska
• Transport na letisko
• Súkromný let
• Výmenu letenky za peňažný poukaz, prípadne preplatenie letenky v prípade zrušenia letu
• Novú letenku, v prípade ak sa z akéhokoľvek dôvodu nedostaví na predpísaný let
Organizátor má právo
• Zmeniť cieľovú destináciu ( o čom bude výherca včas oboznámený )
• Vymeniť výhernú letenku za voucher na nákup akejkoľvek letenky v adekvátnej hodnote výherného letu

Výherca bude oboznámený o výhre prostredníctvom emailu alebo telefónu, ktorý uviedol v prihlasovacom formulári.
Výherca prihlásením do súťaže odovzdáva autorské práva k prihlásenému dielu projektu precestuj.eu.

Súhlasím s podmienkami súťaže

Súhlas so spracovaním osobných údajov*
Súťažiaci alebo jeho zákonný zástupca v zmysle zákona č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov sa prihlásením do súťaže dávajú spoločnosti GoLife, Veľký Slavkov 059 91, svoj výslovný súhlas so správou, uchovávaním, zhromažďovaním, usporadúvaním, spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže a jeho zákonného zástupcu (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail), ako aj so spracovaním a zverejnením údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení.

V zmysle § 11 Z.č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov je účastník súťaže povinný uviesť len pravdivé osobné údaje, inak zodpovedá za nepravdivosť týchto údajov.

Súťažiaci alebo jeho zákonný zástupca udeľuje súhlas, aby poskytnuté osobné údaje boli uchovávané, zhromažďované, spracovávané aj prostredníctvom tretích osôb poverených organizátorom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný počas trvania súťaže a po jej skončení na čas odovzdania výhry a zistenia dodržania týchto a osobitných podmienok súťaže.

Súhlas na spracovanie údajov môže byť na žiadosť účastníka súťaže za podmienok stanovených zákonom kedykoľvek písomnou formou odvolaný.

Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje ako aj súťažná kresba môžu byť spracované na marketingové účely v zmysle Zák. č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *